Innhold
1
Temaer

På denne siden vil du finne informasjon og linker til nyttige temaer og sentrale retningslinjer innen idretten.

> Kilde: Norges idrettsforbund

2
Anlegg

​Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.

> Temaside anlegg

> Anleggsregisteret​ (Idrettsanlegg.no)

3
Antidoping

​Kontroll- og påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Stiftelsen Antidoping Norge.

Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i straffesaker og dopingsaker.

> Temaside antidoping

4
Barneidrett

​Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

> Temaside barneidrett

5
Enklere klubbhverdag
6
Folkehelse og skole

​NIF er Norges største frivillige organisasjon for barn og ungdom. Vår kjernevirksomhet er å tilrettelegge for og gjennomføre trening og konkurranser i idrettslag.

Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er det største og viktigste bidraget fra idretten til samfunnet, økt folkehelse er en konsekvens av dette.

> Temaside folkehelse og skole

7
Idrett for funksjonshemmede

Fra at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbund, har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag. Dette er en organisering som er unik i verdenssammenheng

​> Temaside idrett for funksjonshemmede

8
Idrettsavtaler

​Her presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.

> Temaside idrettsavtaler

9
Inkludering i idrettslag

Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? Denne sidens innhold baserer seg på erfaringer gjort gjennom arbeidet med tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag

> Temaside inkludering i idrettslag​​

10
Kampanjer

Norges idrettsforbund gjennomfører en rekke ulike idrettskampanjer gjennom året

> Temaside kampanjer​​

11
Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. og linkene under.

> Klubbguiden​​

> Klubbhåndboka​​

> Kurs for klubb​​

12
Kompetanseutvikling

​NIF har hovedansvaret for at tillitsvalgte i idrettsrådene har gjennomgått et kompetanseprogram for å bli dyktige tillitsvalgte. Ansvaret for gjennomføringen av kompetanseprogrammet til det enkelte idrettsråd er fordelt på de repektive idrettskretsene

> Temaside kompetanseutvikling

13
Lov og bestemmelser

​NIFs lov, lovnormer, forskrifter, retningslinjer, Lovutvalget, Domsutvalget og Appellutvalget.

> Tamaside lov og bestemmelser

14
NIFs verdier

​NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

> Temaside NIFs verdier

15
Retningslinjer

​Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

> Temaside retningslinjer

16
Tilskudd

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse

> Temaside støtteordninger

17
Ungdomsidrett

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, organisatorer og frivillige.

Idrettens skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov.


• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner


• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning.


For å lykkes med ungdomsidrett må man ta ungdom med på råd. ”Hva syns dere?” kan gi deg som trener/leder for ungdom noen ideer til hvordan du kan få ungdom med på å bestemme hvordan treningen skal være, hvordan man skal ha det på kamp, konkurranser osv.

​> Temaside ungdomsidrett

18
Trenerløypa

​«Trenerløypa» er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett som gjør det mulig for særforbund og trenere på alle nivåer til å forbedre og videreutvikle egen kompetanse

> Trenerløypa

19
Utdanning og kurs

Norges idrettsforbund tilbyr flere kurs og utdanninger til idrettsengasjerte ungdommer.

​> Temaside utdanning og kurs​​

20
Utmerkelser og priser

​Her ligger informasjon om Hans Majestet Kongens Pokal, Egebergs Ærespris, Gullklubben, Årets ildsjel, Idrettsgallaen og andre viktige priser og NIFs æresmedlemmer.

> Temaside utmerkelser og priser

21
Valgkomite

​Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett.

> Temaside valgkomite

22
Årsmøte

​Det er avgjørende i fremtiden at det er god deltakelse av lagene på årsmøtet, for å sikre idrettsrådets legitimitet og identitet i lokalsamfunnet.

> Årsmøte idrettsråd

> Årsmøte idrettslag

 

 

 I fokus